Home    My eThaicd    Wish List     Order Status    View Cart    Contact Us  
eThaiCD.com Online Thai Entertainment Store
30 September 2022
   
Enjoy more selections, pay less. FREE Worldwide Delivery.
Payment secured by Paypal

Advanced Search
New Releases     Clearance Sale     Best Sellers     Recommendations    

  Book : Thamma Gub Karn Longthun  
   

Book : Thamma Gub Karn Longthun  

Book : Thamma Gub Karn Longthun : ธรรมะกับการลงทุน. By ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร


$28.50 & FREE Shipping to Worldwide

Availability :

In Stock. Usually ships within 2-4 days.

 
Qty:


Product Descriptions

Book : Thamma Gub Karn Longthun : ธรรมะกับการลงทุน.

Authro: ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

Publisher: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.

About:

หนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านทราบว่า "ธรรมะ" กับการเล่น "หุ้น" ไปกันได้อย่างไร ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของกูรูด้าน Value Investment อันดับหนึ่งของเมืองไทย "ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร" โดยได้บอกไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่าในเรื่องของการลงทุนหรือหุ้นนั้น ต้องศึกษา "ธรรมะ" หรือธรรมชาติของหุ้นให้รู้แจ้งเสียก่อนว่าอะไรทำให้หุ้นมีราคาหรือมูลค่าเพิ่มขึ้น อะไรทำให้บริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้เรามากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนของเรามากขึ้น คำตอบก็คือ ในระยะยาวแล้วหุ้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถ้าบริษัทมีผลประกอบการหรือกำไรเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็จะทำให้บริษัทสามารถจ่ายปันผลเพิ่มมากขึ้นตามกันไป ผลก็คือถ้าเราถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของ เราก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ดังนั้นถ้าเราต้องการลงทุนและได้ผลตอบแทนที่ดีหรือเหมาะสม วิธีก็คือเราต้องซื้อหุ้นของบริษัทที่จะมีผลประกอบการดีขึ้นเรื่อยๆ ในระยะยาว แล้วเราก็ถือหุ้นตัวนั้นไว้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องสนใจเรื่องของดัชนีตลาดหรือราคาหุ้นในระยะสั้น และนี่ก็คือการ "ปฏิบัติธรรม" ในเรื่องของการลงทุนในหุ้น

นอกจากนีั้ยังมีเรื่องของ "การเดินทางสายกลาง" คือ จะต้องออกแบบพอร์ตให้เหมาะสมในแง่ที่มันจะไม่เสี่ยงเกินไป ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่กลัวเกินไป จนทำให้ไม่กล้าลงทุนในหุ้นมากพอ ประเด็นสุดท้ายในเรื่องของธรรมะก็คือ "ตัวกู ของกู" หรือการยึดติดว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆ ที่เป็นวัตถุ ความมั่งคั่ง ชื่อเสียง เราจึงทำทุกอย่างที่จะได้มันมา เราเสียใจเมื่อต้องเสียมันไป จิตใจของเราหมกมุ่นอยู่กับมันมากเกินไป มันเกี่ยวข้องกับความโลภอยากได้ใคร่ดี จนสามารถที่จะทำสิ่งผิดครรลองครองธรรม ซึ่งในกรณีของการลงทุนก็อาจจะเกี่ยวกับการปั่นหุ้น การชี้นำให้คนอื่นมาซื้อหุ้นที่ตนเองลงทุน โดยหวังที่จะขายหุ้นที่ตนถืออยู่ในราคาที่สูง การปล่อยข่าวที่เป็นเท็จเกี่ยวกับหุ้น เพื่อที่จะสร้างราคาหุ้นให้ผิดไปจากความเป็นจริง กล่าวโดยรวมแล้ว "เรื่องของการที่ไม่มีธรรมะในการลงทุน ในที่สุดก็จะทำร้าย หรือทำลายตัวเอง"
Last updated: June 17, 2018


Browse for more in


Customer Reviews

No customer review available. Be the first to review this item.
Thai singers - Grocery online thai - thai cd, thai cds, thai dvd, thai kalaoke, thai lakorn, thai magazines, thai movies, thai music, thai singers, thailand movies, thailand music, muay thai, thai boxing, thai DVDs - Thai Product - thailand Copyright © 1999-2022. eThaiCD.com - ThaiCD Online Ltd. All rights reserved.Thai Product  - thai dvd, thai vcd, thai music, thai singers, thai movie, Thai lakorn, Thai karaoke, thai magazines, shopping, product store, muay thai, thai boxing, golf mike, bird thongchai, thailand, shorts - Thailand Books